Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Nadleśnictwa Dobrzejewice zlokalizowana jest w budynku położonym w miejscowości Zawały 101.

Budynek posiada 2 kondygnacje użytkowe. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:15 – 15:15.

Wejście do budynku znajduje się od drogi głównej i prowadzi na parter budynku. Wejście usytuowane jest równo z poziomem gruntu i utwardzone (bez schodków).

Pojazdy parkowane są na parkingu przy budynku.

Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada pochylni/podjazdów dla wózków dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w windę. W budynku jest jedna klatka schodowa. Wejście główne prowadzi do holu na parterze budynku. Sekretariat, gdzie przyjmowana jest korespondencja znajduje się na parterze budynku. Na parterze znajduje się także biuro Nadleśniczego.

Drzwi i przejścia do budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Korytarze przebiegają przez długość całego parteru. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

 

Pozostałe budynki, w których może odbywać się obsługa interesantów, to siedziby poszczególnych leśnictw - biura/kancelarie leśnictw. Ich lokalizacja podana jest w zakładce KONTAKT na stronie internetowej Nadleśnictwa, bądź w zakładce DANE TELEADRESOWE na stronie BIP Nadleśnictwa. Biura te, nie są przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością. Jedynie biuro Gospodarstwa Szkółkarskiego Bielawy, położone na terenie Leśnictwa Bielawy, posiada rozwiązania architektoniczne (podjazd, umożliwiający pokananie dwóch schodów w celu wejścia do budynku), zapewniające dostęp do pomieszczenia.

Wszystkie sprawy dotyczące poszczególnych leśnictw, można załatwić w siedzibie Nadleśnictwa Dobrzejewice.

 

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr tel. 56 674 25 00 lub e-mailowo na adres: dobrzejewice@torun.lasy.gov.pl.

 

Po ustaleniu rodzaju istniejących potrzeb po stronie osoby kontaktującej się, Nadleśnictwo Dobrzejewice dołoży wszelkich starań, aby osoba ta mogła je zrealizować w dogodny dla siebie sposób.