Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin szlaków turystycznych znajdujących się na terenach leśnych Nadleśnictwa Dobrzejewice

 1. Szlaki turystyczne (zwane dalej szlakami) znajdują się na terenie leśnym administrowanym przez Nadleśnictwo Dobrzejewice. Pod pojęciem szlaków turystycznych rozumie się szlaki rowerowe i piesze wraz z istniejącą infrastrukturą (np. tablice czy miejsca odpoczynku wyposażone w wiaty, kosze na śmieci, ławki).
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze szlaków należy zapoznać się z regulaminem, zagrożeniami oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi korzystania z obszarów leśnych.
 3. Korzystanie ze szlaków jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Szlaki turystyczne przeznaczone są do rekreacji i wypoczynku turystów.
 5. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe nie jest organizatorem turystyki pieszej i rowerowej na terenie Nadleśnictwa Dobrzejewice. Za ewentualne wypadki na szlaku odpowiada organizator.
 6. Wykorzystanie szlaków do organizacji imprez sportowych oraz innych imprez o charakterze masowym wymagają każdorazowo pisemnej zgody Nadleśnictwa Dobrzejewice.
 7. Szlaki turystyczne w całości lub części mają charakter terenowy i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nich szczególną ostrożność. Wzdłuż szlaków mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.
 8. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaków na własną odpowiedzialność, a dzieci – na odpowiedzialność opiekuna.
 9. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się niezbaczanie z wyznaczonych szlaków.
 10.  Zarówno poszczególne odcinki szlaków, jak i całe szlaki mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów. Będą one wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU, czerwoną chorągiewką lub w inny czytelny sposób.
 11.  Należy pamiętać, że na szlakach mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złamane, przewrócone drzewa i gałęzie. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi turystycznemu, winny być w zgłaszane do Nadleśnictwa Dobrzejewice.
 12.  Prosimy o zgłaszanie wszelkich uszkodzeń infrastruktury szlaków do Nadleśnictwa Dobrzejewice.
 13.  Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Straży Pożarnej lub Nadleśnictwa Dobrzejewice.  
 14.  Obszar, przez który przebiega szlak turystyczny, może być monitorowany.
 15.  Uwagi użytkowników dotyczące funkcjonowania szlaków turystycznych zarządzanych przez Nadleśnictwo Dobrzejewice można zgłaszać do biura nadleśnictwa: e-mail dobrzejewice@torun.lasy.gov.pl.

 

Telefony alarmowe:

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112

STRAŻ POŻARNA 998 lub 112

POLICJA 997 lub 112