Wydawca treści Wydawca treści

Co to znaczy Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, nie będąca przedsiębiorstwem, działająca na terenie Polski. W ramach sprawowanego zarządu Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną, gospodarując gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami związanymi z gospodarką leśną. Nadzór nad Lasami Państwowymi sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.

 

Jaka jest misja ?

PGL Lasy Państwowe, działając w sposób odpowiedzialny, profesjonalny i otwarty, gospodaruje wspólnym dobrem – lasami, gwarantując ich trwałość, powiększanie i ochronę zasobów przyrodniczych oraz realizację funkcji lasów, zgodnych z oczekiwaniami społeczeństwa i potrzebami gospodarki.

Lasy spełniają szereg funkcji, które można podzielić na:

  • Ekologiczne (przyrodnicze) – związane z zachowaniem zasobów roślin i zwierząt, ich stabilności i różnorodności, redukują CO2 oraz ochroną zasobów wody i gleby.
  • Społeczne – związane z możliwością obcowania z naturą, spędzania wolnego czasu, uprawnia sportu i turystyki oraz zapewniania produktów lasu na codzienne potrzeby.
  • Gospodarcze – związane z dostarczaniem surowca drzewnego na potrzeby przemysłu i konsumpcji oraz tworzeniem rynku pracy w lamach lokalnych społeczności.

 

Lasy Państwowe to także…

Aby każdy z nas mógł cieszyć się trwałością i wieloma walorami lasów leśnicy dbają o to aby stale zwiększać powierzchnie lasów oraz zasobów drzewnych. Pragniemy aby lasy były bogate pod względem zróżnicowania gatunkowego i wiekowego, by różnorodność kompleksów leśnych, zapewniała możliwość realizacji różnych oczekiwań społecznych. Lasy Państwowe dbają o edukację społeczeństwa, posiadamy wiele baz i obiektów edukacji leśnej. Zapewniamy powszechną dostępność lasów dla społeczeństwa oraz wysoki poziom korzystania z nich przez społeczeństwo. Dodatkowo wykorzystujemy możliwości produkcyjne lasu do systematycznego zwiększania podaży drewna oraz sprawnie i bezpiecznie dla środowiska pozyskujemy drewno.

Lasy Państwowe realizują wiele strategicznych projektów m.in. :

  • Budowa i utrzymanie banku danych o lasach
  • Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce
  • Program zwiększania lesistości w kraju
  • Programy ochrony gatunków zagrożonych
  • Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych w tym w ramach sieci Natura 2000