Wydawca treści Wydawca treści

O zachowaniu się w lesie

O zachowaniu się w lesie
 
Korzystając z dobrodziejstw naszych lasów, drogi Gościu wiedz, że można z nich czerpać rozsądnie i bezpiecznie zarówno dla Ciebie, jak i środowiska leśnego. Przestrzeganie zasad zgodnie z prawem zawartym w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2011.12.59), sprawi, że nasze wspólne dobro będzie cieszyć i służyć  przyszłym pokoleniom. Poszczególne przepisy Ustawy o lasach związane z zasadami udostępniania lasów zawarliśmy poniżej:

Art. 26.

1. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są udostępniane dla ludności.   
 
2. Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:  
 
1) uprawy leśne do 4 m wysokości;  

2) powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;  

3) ostoje zwierząt;  

4) źródliska rzek i potoków;  

5) obszary zagrożone erozją.   

 

3. Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:   
 
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;  

2) występuje duże zagrożenie pożarowe;  

3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.   

 

4. Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2 pkt 1, oznacza się tablicami z napisem „zakaz wstępu” oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Obowiązek ustawiania i utrzymywania znaków ciąży na nadleśniczym w stosunku do lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych oraz na właścicielach pozostałych lasów.  
 
5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasady jego umieszczania.  

 

Art. 27.

1. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane, z uwzględnieniem zakazów zawartych w art. 26 i art. 30, do zbioru płodów runa leśnego:  
 
1) na potrzeby własne; 

2) dla celów przemysłowych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.  

 

2. Zbiór płodów runa leśnego dla celów przemysłowych wymaga zawarcia umowy z nadleśnictwem.   

 

3. Nadleśniczy odmawia zawarcia umowy, w przypadku gdy zbiór runa leśnego zagraża środowisku leśnemu.   

4. Lokalizowanie pasiek w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa jest nieodpłatne.  

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasady lokalizowania pasiek na obszarach leśnych.  


Art. 28.

Właściciel lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa może zakazać wstępu do lasu, oznaczając ten las tablicą z odpowiednim napisem.  

Art. 29. 

1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.   

1a. Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego. 

 

2. Postój pojazdów, o których mowa w ust. 1, na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.  

 

3. Przepisy ust. 1 oraz art. 26 ust. 2 i 3, a także art. 28, nie dotyczą wykonujących czynności służbowe lub gospodarcze:   

1) pracowników nadleśnictw; 

2) osób nadzorujących gospodarkę leśną oraz kontrolujących jednostki organizacyjne Lasów Państwowych; 

3) osób zwalczających pożary oraz ratujących życie lub zdrowie ludzkie; 

4) funkcjonariuszy Straży Granicznej chroniących granicę państwową oraz funkcjonariuszy innych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny; 

5) osób wykonujących czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych na obszarach leśnych; 

6) właścicieli lasów we własnych lasach; 

7) osób użytkujących grunty rolne położone wśród lasów; 

8) pracowników leśnych jednostek naukowych, instytutów badawczych i doświadczalnych, w związku z wykonywaniem badań naukowych i doświadczeń z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody; 

9) wojewódzkich konserwatorów przyrody oraz pracowników Służb Parków Krajobrazowych; 

10) osób sporządzających plany urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu lub inwentaryzację stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3.  

 

4. Imprezy sportowe oraz inne imprezy o charakterze masowym organizowane w lesie wymagają zgody właściciela lasu.  

 

Art. 30.

1. W lasach zabrania się:   
 
1) zanieczyszczania gleby i wód;  

2) zaśmiecania;  

3) rozkopywania gruntu;  

4) niszczenia grzybów oraz grzybni; 

5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin; 

6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic;  

7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych;  

8) rozgarniania i zbierania ściółki; 

9) wypasu zwierząt gospodarskich;  

10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu  lub nadleśniczego;  

11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk;  

12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt; 

13) puszczania psów luzem;  

14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

 
2. Przepisy ust. 1 pkt 3 i 5 nie dotyczą czynności związanych z gospodarką leśną, a pkt 12 - 14 nie dotyczą polowań. 

 

3. W lasach oraz na terenach śródleśnych jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:   

1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;  

2) korzystania z otwartego płomienia;  

3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.  

 

4. Przepisy ust. 3 nie dotyczą działań i czynności związanych z gospodarką leśną, pod warunkiem że czynności te nie stanowią zagrożenia pożarowego.   

Art. 31.

W przypadku lasu będącego w użytkowaniu wieczystym na podstawie odrębnych przepisów lub wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zadania i kompetencje określone w art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 3 pkt 1, art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 30 ust. 1 pkt 10 i ust. 3 pkt 1 wykonują odpowiednio użytkownik wieczysty albo Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa . Ilekroć w tych przepisach jest mowa o:   

1) nadleśnictwie - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną użytkownika wieczystego albo Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa powołaną do prowadzenia gospodarki leśnej; 

2) nadleśniczym - należy przez to rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 1.  

 

To takie proste! Szanujmy las.