Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Lasy Państwowe są w tej chwili odpowiedzialne za wiele zadań mających na celu koordynację i nadzór nad łowiectwem w Polsce. Kontrola zagospodarowania łowisk, ustalanie planów łowieckich, zwal­czanie kłusownictwa to tylko niektóre z nich...

Gospodarka łowiecka w Lasach Państwowych prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.


Łowiectwo w rozumieniu ustawy jest planowym gospodarowaniem zwierzyną zgodnie z wymaganiami ochrony przyrody oraz z zasadami gospodarstwa leśnego i rolnego. Jest „elementem ochrony środowiska przyrodniczego". Gospodarka łowiecka prowadzona jest w obwodach łowieckich przez dzierżawców lub zarządców.
Łowiectwo to jeden z najstarszych sposobów wykorzystania przyrody przez człowieka, pozostaje do dziś dla bardzo wielu ludzi pasją i najlepszym sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu. Jest ono także istotnym elementem gospodarki leśnej.


Ze względu na istotne szkody wyrządzane przez zwierzynę w uprawach i młodnikach, populacja zwierzyny powinna być utrzymywana na poziomie gospodarczo znośnym tj. zapewniającym trwałość istnienia lasu. Ze względu na istotne szkody wyrządzane przez zwierzynę w uprawach i młodnikach, populacja zwierzyny powinna być utrzymywana na poziomie gospodarczo znośnym tj. zapewniającym trwałość istnienia lasu. Jest to także niezwykle ważne choćby ze względów finansowych. Koszty poniesione na ochronę lasu przed zwierzyną stanowią wiekszość wydatków ponoszonych na ochronę lasu ogółem. 


Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Dobrzejewice prowadzona jest w oparciu o sporządzony przez dyrektora RDLP w Toruniu „Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany, na lata 2018-2035" dla Rejonu Hodowlanego Nr 11 „Nadwiślańskiego". Dokument ten odnosi się do obwodów łowieckich dla których roczny plan łowiecki zatwierdza nadleśniczy Nadleśnictwa Dobrzejewice.

Na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Dobrzejewice położone jest 10 obwodów łowieckich, wydzierżawionych przez Koła Łowieckie PZŁ. Łączna powierzchnia użytkowa rejonu hodowlanego wynosi 58546 ha, z czego lasy zajmują ponad 40 % powierzchni.

 

 

Osobnym, nie rozwiązanym do tej pory problemem, jest nadmierna liczba łosi obserwowana na terenie nadleśnictwa. Ich stan, potwierdzony między innymi przeprowadzonymi pędzeniami próbnymi, wielokrotnie przekracza przyjęte w WŁPH docelowe zagęszczenie. Łoś jest w Nadleśnictwie Dobrzejewice praktycznie jedynym gatunkiem zwierzyny grubej wyrządzającym znaczące szkody w uprawach i młodnikach, a ponieważ stosowane metody zabezpieczenia np. grodzenia nie są w pełni skuteczne, jedynym rozwiązaniem wydaje się odwołanie wprowadzonego moratorium na odstrzał i wprowadzenie kontrolowanego pozyskania.


 

Na terenie Leśnictwa Bielawy, na obszarze położonym w granicach administracyjnych Torunia - wyłączonym z dzierżawienia i łowieckiego użytkowania, obserwuje się niekontrolowany wzrost populacji dzika. Może to stwarzać  zagrożenie dla prowadzonego gospodarstwa szkółkarskiego, ruchu drogowego na pobliskiej szosie i przebywających na tym terenie ludzi. 

Coraz częstsze są przypadki spotkania wilków. Stan populacji wilka ocenia się na 4-6 sztuk, a jej wpływ na inne zwierzęta wymagać będzie obserwacji.