Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 53 lata, a średnia zasobność na 1 hektarze osiąga 202 metrów sześciennych drewna.

Hodowla lasu

Hodowla lasu obejmuje podstawowe zagadnienia wynikające z zachowania zasady ciągłości i trwałości lasu. Z prawidłową gospodarką hodowlaną ściśle związane jest nasiennictwo i hodowla selekcyjna. Chodzi o to by materiał sadzeniowy był wiadomego pochodzenia i dobrej jakości. Kolejnym etapem jest szkółkarstwo…

Ochrona lasu

Zwarty kompleks borów sosnowych o monolitycznej strukturze, stanowiący zasadniczą cześć lasów nadleśnictwa, przesądza o ich słabej odporności biologicznej na czynniki chorobotwórcze, gradacje szkodliwych owadów, grzybów czy pożary. Ochrona lasu jest niezwykle istotną częścią gospodarki na terenie Nadleśnictwa Dobrzejewice.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Lasy Państwowe są w tej chwili odpowiedzialne za wiele zadań mających na celu koordynację i nadzór nad łowiectwem w Polsce. Kontrola zagospodarowania łowisk, ustalanie planów łowieckich, zwal­czanie kłusownictwa to tylko niektóre z nich...

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.