Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Na podstawie ustawy o lasach, Nadleśnictwo Dobrzejewice sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie zawartych porozumień ze starostwami powiatowymi.


Nadzór ten do połowy 2011 roku obejmował zasięg terytorialny dwóch starostw tj: toruńskiego i lipnowskiego. Do tego czasu Nadleśnictwo nadzorowało lasy w 70 obrębach ewidencyjnych i 5 gminach o ogólnej powierzchni 4346,00 ha.
Od 01 lipca 2011 roku do chwili obecnej – Nadleśnictwo nadzoruje lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa położone tylko w powiecie toruńskim – Starosta Lipnowski nadzór nad tymi lasami sprawuje we własnym zakresie.
Nadzór lasów niepaństwowych w powiecie toruńskim obejmuje powierzchnię 2493,00 ha lasów w 43 obrębach ewidencyjnych, 3 gminach.
Dla wszystkich obrębów ewidencyjnych opracowane są aktualne Uproszczone Plany Urządzenia Lasu.
W Nadleśnictwie nie występują stanowiska specjalistów ds. lasów niepaństwowych, sprawy nadzoru w lasach niepaństwowych objętych porozumieniem sprawują odpowiedni terytorialnie leśniczowie, w biurze Nadleśnictwa natomiast prace koordynowane są przez pracownika działu technicznego.
 

 

W sprawie lasów niepaństwowych telefony przyjmują :

leśniczowie naszego nadleśnictwa

oraz pracownik ds. lasów niepaństwowych:

tel. 56 674-25-09,  pn-pt godz 7.15-15.15