Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i zwierząt.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.
Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.

Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczone jest pięć obszarów Natura 2000 o łącznej powierzchni 1061,07 ha (niektóre obszary się nakładają):

  

 

"Dolina Dolnej Wisły" - PLB040003 (OSO)

Przedmiotem ochrony są tu gatunki ptaków wymienione w załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Dolina stanowi teren lęgowy dla około 180 gatunków ptaków, a także stanowi ostoje dla ptaków migrujących i zimujących.

"Nieszawska Dolina Wisły" - PLH040012 (OZW*) 

Obszar ma znaczenie przede wszystkim dla ochrony lasów łęgowych i całej mozaiki siedlisk nadrzecznych, charakterystycznych dla doliny dużej rzeki nizinnej, oraz związanej z nią fauny, w tym 6 gatunków ryb z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG (z minogiem rzecznym i reintrodukowanym łososiem atlantyckim).

"Włocławska Dolina Wisły" - PLH040039 (OZW*)

Obszar ma znaczenie przede wszystkim dla ochrony lasów łęgowych i siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla doliny dużej rzeki nizinnej oraz związanej z nią fauny. Obszar obejmuje część ekologicznego korytarza Wisły (priorytetowy dla ochrony w sieciach ACONET i IBA)

"Cyprianka" - PLH040013 (OZW*)

Obszar obejmuje zespół torfianek i naturalnych dystroficznych zbiorników wodnych, które są jedynym znanym obecnie siedliskiem ryby - strzebli błotnej na terenie woj. kuj-pom., a największą znaną obecnie populacją tego gatunku w Polsce.

"Dolina Drwęcy" - PLH280001 (OZW*)

Obszar ważny dla ochrony bogatej ichtiofauny i mozaiki siedlisk związanych z dolina rzeczną. Drwęca wraz z dopływami jest ważnym korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponadto na terenie Nadleśnictwa Dobrzejewice chroni się naturowe siedliska i gatunki roślin i zwierząt zinwentaryzowanych w 2007 roku w trakcie „Inwentaryzacji wielkoobszarowej siedlisk przyrodniczych i gatunków w aspekcie sieci Natura 2000 w Polsce" przeprowadzonej na teranie całych Lasów Państwowych.

 

*Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - obszar chroniony sieci Natura 2000, projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk, zatwierdzony przez Komisję Europejską w drodze decyzji, jednak wobec którego nie został jeszcze wyznaczony akt prawa krajowego.