Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje). Dotyczy to np. cisa, sudeckich jodeł, cietrzewia czy głuszca.

Szanse na przetrwanie ginącym gatunkom mają dać strefy ochronne dla wybranych gatunków zwierząt (m.in. wokół gniazd ptaków). Leśnicy są za nie szczególnie odpowiedzialni, ponieważ większość z nich znajduje się na gruntach zarządzanych przez LP.

 Gatunki i ich stanowiska podlegają ochronie podczas prac gospodarczych. Służą temu specjalnie opracowane  procedury.

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa rozpoznano występowanie 50 gatunków roślin chronionych. Ochroną ścisłą objętych jest  31 gatunków. Ochronie częściowej podlega kolejnych 19 gatunków. Z tego 37 gatunków znajduje się na gruntach w naszym stanie posiadania.

Oto niektóre z nich:
• Widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum)
• Wawrzynek wilczełyko (Dephne mezereum)
• Ostnica Jana (Stipa joannis)
• Sasanka otwarta (Pulsatilla patens)
• Kopytnik pospolity (Asarum europaeum)
• Przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis)
• Storczyki (Orchidaceae spp.)
• Chrobotki (Cladina spp.)
• Rosiczka okr głolistna (Drosera rotundifolia)
• Grzybie biały (Nymphaea alba)

Na naszym terenie żyje też ponad 200 gatunków zwierząt podlegających ochronie. Wśród nich ochronie ścisłej podlega 10 gatunków ryb i kręgoustych, 16 gatunków płazów, 2 gatunki gadów,  160 gatunków ptaków i  20 gatunków ssaków. Ochroną częściową objęte są 2 gatunki bezkręgowców, 7 gatunków ptaków i 7 gatunków ssaków.

Najciekawszymi gatunkami podlegającymi ochronie są:

• Strzebla błotna (Phoxinus percnurus)
• Żmija zygzakowata (Vipera berus )
• Zimorodek (Alcedo atthis)
• Dzięcioł czarny (Dryocopus martius)
• Czapla biała (Egretta alba)
• Bóbr europejski (Castor fiber)
• Wilk (Canis lupus)

W nadleśnictwie wyznaczono także strefy ochronne ostoi, miejsc rozrodu i przebywania rzadkich gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową dla bielika (Haliaeetus albicilia) oraz bociana czarnego (Ciconia nigra).

Gatunki i ich stanowiska podlegają ochronie podczas prac gospodarczych. Służą temu specjalnie opracowane  procedury.