Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z obiektów edukacyjnych zarządzanych przez Nadleśnictwo Dobrzejewice

 1. Obiekt edukacyjny to miejsce służące do edukacji przyrodniczo-leśnej oraz miejsce spotkań o charakterze wypoczynkowym służącym osobom indywidualnym i grupom zorganizowanym.
 2. Zarządcą obiektów edukacyjnych jest Nadleśnictwo Dobrzejewice, Zawały 101, 87-123 Dobrzejewice, tel. 56 674 25 00, e-mail: dobrzejewice@torun.lasy.gov.pl.
 3. Osoba korzystająca z obiektów edukacyjnych na terenie Nadleśnictwa Dobrzejewice wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 4. Grupy zorganizowane mogą korzystać z obiektów edukacyjnych po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. Szczegóły i forma rezerwacji znajdują się w ofercie edukacyjnej dostępnej na stronie internetowej Nadleśnictwa: www.dobrzejewice.torun.lasy.gov.pl.
 5. Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem obiektów edukacyjnych prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa Dobrzejewice, mogą odbywać się w dni powszednie w godzinach od 7.15-15.15.
 6. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialność prawną ponoszą opiekunowie grup, którzy są obecni przez cały czas pobytu grupy na obiekcie i mają obowiązek zapoznać uczestników z regulaminem oraz zagrożeniami.
 7. Obowiązkiem osób przebywających na terenie obiektów jest odpowiednie zabezpieczenie posiadanych rzeczy osobistych. Nadleśnictwo Dobrzejewice nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
 8. Nadleśnictwo Dobrzejewice nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas  korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu Nadleśnictwo Dobrzejewice nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Korzystający z obiektów edukacyjnych zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz dbałości o wyposażenie i urządzenia turystyczne.
 10. Chęć rozpalenia ogniska musi być wcześniej zgłoszona do Nadleśnictwa Dobrzejewice. Ognisko można rozpalać wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.
 11.  Udostępnienie obiektu edukacyjnego na cele edukacji przyrodniczo-leśnej jest nieodpłatne.  
 12. Przebywający na terenie obiektów edukacyjnych mają obowiązek stosować się do poleceń pracowników Nadleśnictwa Dobrzejewice.
 13. Należy korzystać z obiektów edukacyjnych w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 14. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzję podejmuje przedstawiciel Nadleśnictwa Dobrzejewice w uzgodnieniu z Nadleśniczym Nadleśnictwa Dobrzejewice.
 15. Obiekt może być okresowo monitorowany.
 16. Wszelkie zauważone nieprawidłowości, uszkodzenia urządzeń, zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników należy bezzwłocznie zgłaszać do przedstawiciela Nadleśnictwa.
 17. Uwagi użytkowników dotyczące funkcjonowania obiektów edukacyjnych zarządzanych przez Nadleśnictwo Dobrzejewice można zgłaszać do biura nadleśnictwa: e-mail dobrzejewice@torun.lasy.gov.pl.

 

Telefony alarmowe:

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112

STRAŻ POŻARNA 998 lub 112

POLICJA 997 lub 112