Wydawca treści Wydawca treści

Rzerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Rezerwat leśny „Bór Wąkole im. Prof. Klemensa Kępczyńskiego".

 

Jest to obszar boru na terenach wydmy śródlądowej z obfitym występowaniem jałowca. Drzewostan ten powstał na prywatnych śródleśnych gruntach porolnych przygranicznego rejonu Kongresówki. Po krótkim okresie użytkowania rolnego porzucono je i pozwolono rozwinąć się samosiejkom sosnowym. Przez długi czas nie były one pielęgnowane, stąd wiele ponad 100-letnich drzew jest rozwidlonych, poskręcanych, posiada niską wartość gospodarczą, ale za to olbrzymią wartość krajobrazową. Teren rezerwatu już od lat sześćdziesiątych ub. wieku badał nieżyjący profesor Klemens Kępczyński. Przeważał wówczas bór chrobotkowi z dużym udziałem jałowca. Dziś w wyniku naturalnej sukcesji drzewostany należą do zespołu bory świeżego. Powierzchnia rezerwatu wynosi 46,88 ha, w całości w stanie posiadania Nadleśnictwa Dobrzejewice.

 

 

Rezerwat faunistyczny (ichtiologiczny) „Rzeka Drwęca".

 

To rezerwat znajdujący się w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa, poza gruntami będącymi w stanie posiadania. Jest najdłuższym rezerwatem ichtiologicznym w Polsce. Obejmuje całą rzekę i wije się na długości 249 km, jego całkowita powierzchnia wynosi 1581,48ha. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Dobrzejewice znajduje się około 75,00ha. Rezerwat „Rzeka Drwęca" został utworzony w celu ochrony środowiska wodnego i bytujących w nim ryb, a w szczególności pstrąga, łososia, troci, certy. Osobliwością środowiska faunistycznego Drwęcy jest minóg rzeczny.