Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na terenie naszego Nadleśnictwa znajdują się cztery użytki ekologiczne:

 

Użytek ekologiczny "Zielona Kępa"


Jest to wyspa na Wiśle, która ze względu na dużą powierzchnię ( ha ) oraz specyficzne położenie w korycie dużej rzeki przedstawia unikalne walory przyrodnicze. Wynikają one ze znacznego zróżnicowania środowisk, stanowiących mozaikę biotopów: zadrzewień łęgowych, ziołorośli, muraw kserotermicznych, roślinności nadbrzeżnej i psammifilnej. Układ przestrzenny środowisk ukształtowały sezonowe i krótkookresowe wahania poziomu rzeki oraz rolnicze użytkowanie wyspy do lat 70. XX wieku oraz jego późniejsze zaniechanie. Izolacja przestrzenna wyspy pozwala na swobodny przebieg procesów ekologicznych, głównie sukcesji.


Użytek ekologiczny "Opólnica"


Wyeksploatowane torfowisko porośnięte krzewami wierzby oraz zadrzewieniem olchowo-brzozowym. Obiekt ważny dla zachowania środowisk: śródleśnych bagien, torfowisk, zadrzewień, zbiorników wodnych, które mają znaczenie dla bytowania zwierzyny, przede wszystkim ptactwa wodno-błotnego.

  


Dwa użytki ekologiczne „Bagna w Leśnictwie Obrowo"


Obiekty ważne dla zachowania środowisk: śródleśnych bagien, torfowisk, zadrzewień, zbiorników wodnych, które mają znaczenie dla bytowania zwierzyny, przede wszystkim ptactwa wodno-błotnego.