Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.
O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna. Etat cięć jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje więc stały wzrost zapasu „drewna na pniu".
Pozyskane drewno pochodzi z:
• cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
• cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
• cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.
Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

Roczny etat pozyskania grubizny w Nadleśnictwie Dobrzejewice wynosi 91 207 m3, z czego 47 572 m3 pozyskuje się w cięciach rębnych a 43 635 m3 w cięciach przedrębnych. Około 95% pozyskiwanej masy stanowi drewno iglaste.
Surowiec drzewny pozyskiwany w Nadleśnictwie jest mało zróżnicowany pod względem gatunkowym i jakościowym. Bardzo duży udział gruntów porolnych sprawia, że pozyskiwane drewno charakteryzuje się niską jakością techniczną związaną z występującymi sękami, krzywiznami, jak też zahubieniem w drzewostanach przeszłorębnych. W drewnie wielkowymiarowym pozyskiwanym w Nadleśnictwie dominuje klasa WC, ze stosunkowo niewielkim udziałem klas WB, WD. W drewnie średniowymiarowym zdecydowanie dominuje klasa S2.