Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 53 lata, a średnia zasobność na 1 hektarze osiąga 202 metrów sześciennych drewna.

Lasy w liczącym 20900,78 ha Nadleśnictwie Dobrzejewice, zajmują ponad 19 tys. hektarów.


Lesistość na obszarze działania Nadleśnictwa wynosi 39,3 procent. W zasięgu terytorialnym dominują lasy zarządzane przez Nadleśnictwo Dobrzejewice, zaś lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa zajmują ok. 19,9 procent powierzchni wszystkich lasów.


Zasoby leśne oraz przeciętny wiek w Nadleśnictwie Dobrzejewice systematycznie zwiększają się, co potwierdzają kolejne rewizje urządzenia lasu. Zasoby leśne oraz przeciętny wiek w Nadleśnictwie Dobrzejewice systematycznie zwiększają się, co potwierdzają kolejne rewizje urządzenia lasu.


W ciągu ostatniego 10-lecia nastąpił wzrost ogólnego zapasu drewna na pniu o 512 705 m3 (o 15,0%) i wynosi w Nadleśnictwie Dobrzejewice ponad 3,9 mln m3. Nastąpił także wzrost przeciętnej zasobności o 22 m3 z 1 hektara (o 12,0 %).

Ponadto na przestrzeni ubiegłego 10-lestniego okresu gospodarczego, stwierdzono poprawę i osiągnięcie dobrego stanu sanitarnego i zdrowotnego lasów nadleśnictwa, wynikające
z prawidłowego sposobu i intensywności pielęgnowania drzewostanów, poprawę bioróżnorodności i stabilności drzewostanów w związku z rozpoczętymi procesami przebudowy oraz wprowadzania domieszek (wzrost udziału powierzchniowego gatunków według powierzchni rzeczywistej występowania o 81% dla dęba i spadku udziału sosny), bardzo dobrą jakość upraw (otwartych i podokapowych) oraz wysoką zgodność ich składów gatunkowych ze składami optymalnymi.

Układ klas wieku drzewostanów nadleśnictwa odbiega od optymalnego, na co miały wpływ duże powierzchnie zalesień porolnych z lat 40 i 50-tych XX w.

Więcej o zasobach Nadleśnictwa do pobrania tutaj.

Występujące na terenie nadleśnictwa warunki glebowe, hydrologiczne i klimatyczne mają swoje odzwierciedlenie w strukturze siedlisk.
 

Struktura siedlisk leśnych na terenie Nadleśnictwa Dobrzejewice:

Struktura gatunkowa lasów Nadleśnictwa Dobrzejewice (według zajmowanej powierzchni przez gatunek panujący):

 

Dominacja siedlisk borowych i gatunku sosny, charakteryzująca dobrzejewickie drzewostany, ma znaczący wpływ na gospodarkę leśną ukierunkowaną na zapewnienie im stabilności i ich ochrony wobec zagrożeń biotycznych (jak owady, grzyby) i abiotycznych (m.in. pożary).